Menu

Ishodovana lokacijska dozvola za projekt Žičare Učka

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija, izdao je lokacijsku dozvolu koju je podnijela tvrtka Žičara Učka d.o.o.

 

Lokacijska dozvola izdaje se za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.a skupine Vodoopskrbni cjevovod s dvije precrpne stanice vodospremom s hidroforskim postrojenjem za opskrbu vodom dolazne stanice žičare Učka.

 

Po predaji idejnog projekta koji je izdao projektantski ured Dalekovod-Projekt d.o.o. izdana je lokacijska dozvola, koja važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

 

Za lokacijsku dozvolu priložena je zakonom propisana dokumentacija: idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole, ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata te rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš jer se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

 

Lokacijska dozvola odnosi se na nastavak vodovoda od točke na Poklonu do vrha Učke što je od izuzetnog značaja za razvoj te mikro destinacije i kvalitetu turističke usluge, koja će se pružati kroz ugostiteljsku ponudu restorana i caffe bara. Ujedno, vodovod koji se dovodi na vrh Učke od ključnog je značaja kod protupožarne zaštite u slučaju požara.