Menu

Novo rješenje za početnu stanicu i parkiralište

U svrhu smanjivanja troškova izgradnje žičare na Učku koji su, prema tehničkom rješenju iz Idejnog projektu, bili znatno iznad opravdanih i procijenjenih, projektant je predložio novo rješenje za početnu stanicu i parkiralište. Projektant je izradio novo rješenje odnosno novi Idejni projekt te će trebati provesti izmjenu I. faze Lokacijske dozvole. Prijedlog za izmjenu Lokacijske dozvole za I. fazu (donja postaja i parkiralište) žičare je podnesen te se očekuje da će se pozitivno riješiti do 30.06.2020. godine.